ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА

ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БПРА

ПОКАНА
ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА
Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 12.12.2022 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 14.01.2023 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”.
Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на БПРА за 2022 година;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на БПРА за 2022 г.;
3. Приемане на прогнозен бюджет на БПРА за 2023 г.;
4. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
5. Запознаване с решенията на УС на БПРА за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
6. Промени в състава на Управителния съвет;
7. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

https://bpra.bg/2023-invitation.PDF


Покана за годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 06.11.2021 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 08.01.2022 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, етаж 4, офис 402.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 година;

 1. Приемане на бюджет на БПРА за 2022 г.;
 2. Приемане на Годишен финансов отчет на БПРА за 2021 г.;
 3. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
 4. Запознаване с решенията на УС на БПРА за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
 5. Промени в състава на Управителния съвет;
 6. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли поканата


ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БПРА

                                    ПОКАНА

                                ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 23.09.2021 г., свиква Общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 06.11.2021 г. (събота), от 09:00 часа, в местност „Люляци” до гр. Габрово, в конферентната зала на хотелския комплекс.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет на дейността на асоциацията през изминалия сезон;
 2. Разясняване на критериите, на които трябва да отговарят производителите на племенни пчелни майки и отводки и подготовка на необходимите документи за участие по схемата за Държавна помощ през 2022 г.;
 3. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
 4. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

 

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 10:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтеглете поканата


Покана за общо събрание на БПРА

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БПРА

                                    ПОКАНА

                                ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 13.02.2021 г., свиква Общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 20.03.2021 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, етаж 4.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане и приемане на промени в състава на Управителния съвет;
 2. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
 3. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли поканата


Покана за годишно отчетно-изборно събрание на БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 30.10.2020 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 09.01.2021 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”. За повече информация, моля изтеглете поканата: Покана за годишно събрание


Покана за годишно отчетно-изборно събрание на БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 22.11.2019 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 11.01.2020 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”. За повече информация, моля изтеглете поканата: Покана за годишно събрание


Покана за общо събрание на БПРА на 14.01.2018 г.

До всички членове на БПРА (Българска Пчеларска Развъдна Организация)

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 11 – 13 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 25.11.2017 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 13.01.2018 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Дружба” на хотелски комплекс „Балкан”.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 година;
2. Приемане на бюджет на БПРА за 2018 г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет на БПРА за 2017 г. за вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието;
4. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
5. Запознаване с решенията на УС на БПРА за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
6. Промени в състава на Управителния съвет;
7. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.


Покана за годишно отчетно-изборно събрание на БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 11 – 13 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 16.12.2015 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 16.01.2016 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Дружба” на хотелски комплекс „Балкан”.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за изтеклата година;
 2. Приемане на бюджет за 2016 г.;
 3. Отчет за дейността на Контролния съвет на БПРА;
 4. Приемане на Годишен финансов отчет за предходната година за вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието;
 5. Обсъждане на промени в Устава на сдружението;
 6. Актуализация на списъка на членовете на БПРА;
 7. Избор на нов Управителен и Контролен съвет;
 8. Други.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.


БПРА проведе курс за професионална квалификация

Курс  за професионална квалификация на тема: „Селекция, развъждане на медоносната пчела и производство на племенни пчели майки, търтеи и рояци”.

Във връзка с изискванията на Закона за пчеларството (чл. 19, ал. 3, т. 3) и Наредба №47 (чл. 12, т. 6), в периода от 14 до 18 декември 2015 г., в гр. Габрово, се проведе курс  за професионална квалификация на тема: „Селекция, развъждане на медоносната пчела и производство на племенни пчели майки, търтеи и рояци”.

Организатор на събитието бе Българска Пчеларска Развъдна Асоциация. Ръководител на курса беше проф. дсн. Петър Ненчев от Националния център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати в България. Учебната програма предложи на участниците теоретични знания и практически умения за селекция и развъждане на медоносни пчели,  племенни пчелни майки, търтеи и отводки.

В курса на обучение се включиха много членове на БПРА и заинтересовани пчелари.

След оценка на знанията, успешно завършилите курса получиха  удостоверение за професионална квалификация „Специалист по селекция и развъждане на медоносната пчела и производство на племенни пчели майки, търтеи и рояци“.


Покана за заседание на УС и КС на БПРА

До членовете на Управителния съвет на БПРА

До членовете на Контролния съвет на БПРА

В изпълнение на Чл. 20, т. 1 от Устава на БПРА, каним членовете на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията на заседание, което ще се проведе на 07.11.2015 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Набелязване на конкретни действия във връзка с получаването на лиценз и започване на развъдната дейност на БПРА;
 2. Определяне и приемане на становище на БПРА относно новата Наредба №15;
 3. Определяне и приемане на становище на БПРА относно новата Националната програма по пчеларство за периода 2017–2019г.;
 4. Приемане на нови членове на БПРА;
 5. Обсъждане на организацията и определяне на дневния ред на предстоящото Годишно Общо Събрание на БПРА;
 6. Подготовка на отчет за дейността на Асоциацията през 2015 г.
 7. Други.