ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БПРА

                                    ПОКАНА

                                ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 23.09.2021 г., свиква Общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 06.11.2021 г. (събота), от 09:00 часа, в местност „Люляци” до гр. Габрово, в конферентната зала на хотелския комплекс.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на дейността на асоциацията през изминалия сезон;
  2. Разясняване на критериите, на които трябва да отговарят производителите на племенни пчелни майки и отводки и подготовка на необходимите документи за участие по схемата за Държавна помощ през 2022 г.;
  3. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
  4. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

 

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 10:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтеглете поканата