//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/queen-floating-image.png

Предмет на дейност

Сдружението има следния предмет на дейност:

 • Обединява, подпомага и насочва дейността и усилията на пчеларите-професионалисти, с цел повишаване качеството и ефективността на производство и развъждане на пчелни майки и отводки;
 • Подпомага осъществяването на дейности, свързани с научни изследвания, процедури и технологии за производство на пчелни майки и отводки с ценни биологични и стопански качества;
 • Съдейства и участва в разработването на селекционни програми и методи за усъвършенстване на използваните видове Български медоносни пчели;
 • Изграждане на собствена материална база за изследване и производство на пчелни майки и отводки;
 • Производство на пчелни майки и рояци за нуждите на пчеларите в страната;
 • Активно участва в мероприятия, свързани с развъдно-подобрителната работа, за постигане на висока плодовитост на пчелните майки и медопродуктивност на пчелните семейства;
 • Извършва дейности, свързани с поддържане на екологичното равновесие и биоразнообразие в природата, за създаване на подходящи условия за производство на продуктивни пчелни майки и размножаване на качествени и здрави пчелни семейства;
 • Съдейства за селекционирането на пчелните семейства по показатели, гарантиращи принадлежността им към Българската медоносна пчела;
 • Участва активно и подпомага сътрудничеството със сходни в дейността си български и международни организации;
 • Провежда практически курсове за обучение и квалификация на пчеларите, за повишаване на техните знания и умения при отглеждане на пчелни семейства;
 • Организира и участва в национални и международни конференции, симпозиуми, срещи, семинари, изложби и други публични изяви, свързани с производството на пчелни майки и отводки;
 • Използва всички медийни средства за разпространение на информация и знания, като изготвя и разпространява информационни и други материали;
 • Създава и поддържа база данни за своите членове;
 • Извършва и други дейности, свързани с основните цели на сдружението, както и такива, които не влизат в противоречие със законодателството на Република България.

Copyright © 2022 Българска Пчеларска Развъдна Асоциация. Всички права запазени.