Покана за общо събрание на БПРА на 14.01.2018 г.

DSC_1130

До всички членове на БПРА (Българска Пчеларска Развъдна Организация)

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 11 – 13 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 25.11.2017 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 13.01.2018 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Дружба” на хотелски комплекс „Балкан”.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 година;
2. Приемане на бюджет на БПРА за 2018 г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет на БПРА за 2017 г. за вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието;
4. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
5. Запознаване с решенията на УС на БПРА за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
6. Промени в състава на Управителния съвет;
7. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 12:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.