Покана за общо събрание на БПРА

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БПРА

                                    ПОКАНА

                                ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 13.02.2021 г., свиква Общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 20.03.2021 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, етаж 4.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на промени в състава на Управителния съвет;
  2. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
  3. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли поканата