//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/queen-floating-image.png

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН

В асоциацията могат да членуват всички физически и юридически лица, чийто предмет на дейност е производство на пчелни майки и отводки. Членството е доброволно.

Документите за членство се подават/изпращат на хартиен носител до седалището на асоциацията или по електронен път.

Приемането на всеки кандидат се извършва с явно гласуване от членовете на Управителния съвет.

Всеки кандидат трябва да подаде:

  • писмено заявление до Управителния съвет;
  • попълнена Анкетна карта;
  • копие от Удостоверението за регистрация на пчелин;
  • копие от Регистрационната карта за земеделски производител;

* Кандидатите – юридически лица представят решение на управителните си органи за членство в асоциацията;

 

 


Copyright © 2022 Българска Пчеларска Развъдна Асоциация. Всички права запазени.