Покана за годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 06.11.2021 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 08.01.2022 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Станционна” №14, етаж 4, офис 402.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 година;

  1. Приемане на бюджет на БПРА за 2022 г.;
  2. Приемане на Годишен финансов отчет на БПРА за 2021 г.;
  3. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
  4. Запознаване с решенията на УС на БПРА за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
  5. Промени в състава на Управителния съвет;
  6. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Изтегли поканата