//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/queen-floating-image.png

Цели

БЪЛГАРСКА ПЧЕЛАРСКА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ следва цели в рамките на закона, включващи:

  • Развитие на пчеларството и пчелното производство със средства и при условия, произтичащи от ЗЮЛНЦ, Закона за пчеларството и други нормативни и поднормативни актове;
  • Обединяване усилията на пчеларите-професионалисти, чийто предмет на дейност е репродукция на генетичен материал и майкопроизводство;
  • Консервация на локалните популации на Българската медоносна пчела и опазване на генетичното й разнообразие;
  • Подпомагане и защита на интересите на пчеларите за решаване на актуалните проблеми при развитие на пчеларството и производството на пчелни майки и отводки в страната;
  • Организиране и изпълнение на развъдно-подобрителна работа с пчелите на територията на страната;

 

  • Опазване, подобряване и инвентаризация на генетичния потенциал в страната;
  • Подпомагане, насочване и обединяване на усилията и дейността на пчеларите-професионалисти за повишаване качеството и ефективността на производството и развъждането на пчелни майки и отводки;
  • Взаимодействие с държавните органи при провеждане на политика в областта на пчеларството;
  • Осигуряване на актуална информация за пчеларите, относно внедряване на нови, природосъобразни технологии и постижения в областта на производството на пчелни майки и отводки;
  • Участие в разработване и изпълнение на национални, регионални и индивидуални програми за подобряване и запазване на генетичния потенциал на пчелите на територията на Република България.

 


Copyright © 2022 Българска Пчеларска Развъдна Асоциация. Всички права запазени.