ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА

ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БПРА

ПОКАНА
ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА
Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 12.12.2022 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 14.01.2023 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”.
Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на БПРА за 2022 година;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на БПРА за 2022 г.;
3. Приемане на прогнозен бюджет на БПРА за 2023 г.;
4. Изменение и допълнение на Устава на БПРА;
5. Запознаване с решенията на УС на БПРА за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
6. Промени в състава на Управителния съвет;
7. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

https://bpra.bg/2023-invitation.PDF