//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/queen-floating-image.png

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

БЪЛГАРСКАТА ПЧЕЛАРСКА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ е национална представителна организация, чиято дейност е фокусирана върху един по-специфичен дял от пчеларството – репродукция на генетичен материал и майкопроизводство. Сдружението обединява пчелари-професионалисти, които споделят най-добрите практики и се възползват от нови технологии за създаване и развитие на високопродуктивни и добре адаптирани медоносни пчели. Целта на селекционната дейност са висококачествени пчелни майки и рояци, отговарящи на показатели, които гарантират принадлежността им към Българската медоносна пчела.
В целите на асоциацията са набелязани дейности, свързани с поддържане на екологичното равновесие и биоразнообразие в природата, както и консервация на местните популации на Българската медоносна пчела.

//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/BPRA_insemination.jpg
//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/BPRA_laboratory1.jpg

БПРА разполага със собствена материална база за изследване и производство на пчелни майки и отводки и разработва селекционни програми и методи за усъвършенстване на използваните видове. Чрез постоянна изследователска и развойна дейност, асоциацията се стреми да подобри и усъвършенства развъдната работа с пчелите за постигане на висока плодовитост на пчелните майки и медопродуктивни пчелни семейства с ценни биологични и стопански качества.
БПРА подпомага и защитава интересите на пчеларите като взаимодейства с държавните и законодателни органи при провеждане на политика в областта на пчеларството.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет, който се избира от Общото събрание.
Управителният съвет се състои от активисти, насърчени да допринесат със своите възгледи и опит за бъдещата роля и развитие на БПРА. Членовете на УС се избират за срок от една година, което гарантира демократичните процеси в дейността на асоциацията.

Председател на Управителния съвет:
Росимир Станчев Матеев

Членове на Управителния съвет:
Андон Господинов Госпов
Иван Николов Кожухаров
Евгени Тодоров Петков
Любомир Петров Григоров
Иван Йорданов Йорданов
Илиян Емилов Мусев

Членове на Контролния съвет:
Георги Иванов Христов
Минчо Желев Минчев


Copyright © 2022 Българска Пчеларска Развъдна Асоциация. Всички права запазени.