Покана за годишно отчетно-изборно събрание на БПРА

DSC_1130

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 11 – 13 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 16.12.2015 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 16.01.2016 г. (събота), от 10:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Дружба” на хотелски комплекс „Балкан”.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за изтеклата година;
  2. Приемане на бюджет за 2016 г.;
  3. Отчет за дейността на Контролния съвет на БПРА;
  4. Приемане на Годишен финансов отчет за предходната година за вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието;
  5. Обсъждане на промени в Устава на сдружението;
  6. Актуализация на списъка на членовете на БПРА;
  7. Избор на нов Управителен и Контролен съвет;
  8. Други.

Поканени са всички членове на БПРА или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.